Regulamin konkursu Accor na fanpage TRAMPki -Spotkania Podróżujących Kobiet

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu TRAMPki -Spotkania Podróżujących Kobiet jest Fundacja Podążaj Swoją Drogą z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kaprów 17/3, REGON: 360226892, NIP: 584-273-87-43  (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbis S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69 reprezentujący markę AccorHotels (dalej „Fundator”).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany.
 8. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
 9. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Fundacji Podążaj Swoją Drogą.
 10. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 11. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy. I.

II. Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

III. Nagroda dla Uczestników

 1. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w konkursie jest voucher weekendowy (od piątku do niedzieli lub od soboty do poniedziałku) na nocleg dla dwóch osób w wybranym hotelu sieci AccorHotels (za wyjątkiem hoteli marki Sofitel) w Polsce. Voucher można wykorzystać do końca 2018 r.
 2. Wartość nagrody wynosi 700 zł
 3. Hotel może odmówić realizacji voucheru w przypadku wysokiego obciążenia proponując jednocześnie inny termin wykorzystania.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu TRAMPki -Spotkania Podróżujących Kobiet
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu TRAMPki -Spotkania Podróżujących Kobiet

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika jest pod konkursowym wpisem na profilu TRAMPek – Spotkań Podróżujących Kobiet odpowiedzieć na pytanie otwarte, które brzmi: „Do jakiego miejsca w Polsce, w którym sieć Accor ma swój hotel, chciałbyś/chciałabyś pojechać, z kim i dlaczego?”.
 2. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe (jeden komentarz)
 3. Organizator dokona oceny zgłoszeń i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u  pod adresem: https://www.facebook.com/trampki.travel

 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
 3. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u https://www.facebook.com/trampki.travel
 4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na fanpage`u https://www.facebook.com/trampki.travel wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • numer telefonu
 • adres mailowy
 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 2. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. V.
 3. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 4. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 • ingerują w mechanizm działania konkursu;
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
 • nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „festiwal.trampki@gmail.com” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/trampki.travel.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2018 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://www.facebook.com/trampki.travel

GOŚCIE V EDYCJI TRAMPek, GDAŃSK 2018

Szereg praktycznych warsztatów i ponad dwadzieścia prelekcji z podróży czeka nas w piątej edycji TRAMPek. Spotkamy się z ludźmi z pasją oraz specjalistami w swojej dziedzinie. Poznajcie gości tegorocznych TRAMPek Spotkań Podróżujących Kobiet w Gdańsku!

Marzena_Filipczak

Marzena Filipczak

Autorka książek o samodzielnym podróżowaniu „Jadę sobie”, „Lecę dalej”, „Między światami” oraz „Rozważnie i romantycznie. Poradnik dla podróżujących kobiet’’, w dużym stopniu skierowanych do podróżujących pań. Współpracuje z magazynami podróżniczymi i kobiecymi, podróżuje – tylko w pojedynkę. Przemierzyła m.in. subkontynent indyjski, Azję Południowo-Wschodnią, Azję Środkową (w tym zamknięty na świat Turkmenistan i miasta na dawnym Jedwabnym Szlaku), Bliski Wschód (Iran, Kurdystan w granicach Turcji i Iraku, Jordanię i inne), Kaukaz, wielokrotnie Skandynawię i Bałkany, wędrowała przez Himalaje, Islandię i Grenlandię, biwakowała w afrykańskich parkach narodowych. W swoich publikacjach przekonuje, że kobiece wyjazdy solo nie są trudniejsze, droższe, ani bardziej niebezpieczne niż codzienne życie.   

Na Trampkach poprowadzi dwa warsztaty – o specyfice kobiecych podróży oraz o wyjazdach do Czarnej Afryki (Afryki Subsaharyjskiej).

www.marzenafilipczak.pl

Marysia Maciocha

Podróżniczka i instagrammerka https://www.instagram.com/mytravelaffairs/ Od 12 lat poświęca swój czas i energię na niekonwencjonalne odkrywanie świata. Przemierza nasz glob w poszukiwaniu ciekawych ludzi, pięknych miejsc niesamowitych historii. Kiedy nie fotografuje odległych zakątków naszej planety, pomieszkuje na Seklerszczyźnie w Rumunii.

Samotnie podróżująca kobieta, której nie obce są strefy powojenne takie jak Abchazja, Górski Karabach czy Dżafna i odległe wyspy jak Wyspa Wielkanocna czy Zachodnia Papua. Jej ulubione regiony to Bliski Wschód, Kaukaz i Azja Centralna.

Przeprowadzi dla nas Warsztaty Instagramowe. Kto był rok temu, ten wie że warto!

Karolina Ponzo

Urodzona na Kaszubach mama małej Mili i żona Francuza imieniem Anthony. Mieszkała w Hiszpanii, Anglii i Francji, jeździła autostopem po Europie, Maroku, Indiach, przeszła Szlak Świętego Jakuba, odbywała trekingi w Himalajach, większość podróży odbyła samodzielnie. Obecnie zaraża miłością do wojaży dwuletnią córkę. Niedawno wydała książkę „Podróż Dziewczyny Spłukanej”. Karolina powie o dwumiesięcznej podróży z małym dzieckiem. http://www.karolinaponzo.com/

 

Paweł Cywiński

Orientalista, kulturoznawca i podróżnik. Absolwent Studiów o Krajach Rozwijających się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW i Stosunków Międzykulturowych Azji i Afryki na Wydziale Orientalistycznym UW. Obecnie pisze doktorat na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Jest publicystą, redaktorem działu „Poza Europą” w Magazynie Kontakt oraz współprowadzi audycję „Uwaga Rozproszona” w Polskim Radiu RDC. Jego zainteresowania ogniskują się wokół migracji, ideologii turystyki, tematyki postkolonialnej oraz problematyki państw nieuznanych i upadłych. Współtwórca projektu post-turysta.pl.

Magdalena Konik

Fotograf freelancer, przewodnik, pilot wycieczek. Publikuje w prasie i mediach gruzińskich (Georgian Journal, IWPR Georgia) oraz polskich (Magazyn KONTYNENTY, Nowa Europa Wschodnia, Świat Koni). Pasjonatka jeździectwa, zafascynowana ginącymi kulturami. Autorka bloga migawkizpodrozy.com

Bartek Piziak

Geograf, wykładowca i dziennikarz. Ekspert rynku lotniczego i agent lotniczy IATA, podróżujący i równie chętnie fotografujący odwiedzane miejsca. Pomysłodawca i organizator wielu imprez podróżniczych (Kalejdoskop Podróżniczy, Travenalia, Festiwal FMP). Współtwórca projektu LowcyLotow.pl. Współautor audycji podróżniczej „Między Biegunami” w Radiu Kraków, której można słuchać co sobotę od 14:05! Dotychczas odwiedził +/- 70 krajów świata. Więcej na www.LowcyLotow.pl.

Poprowadzi Warsztaty Taniego Latania czyli jak kupować najtańsze bilety lotnicze.

Natalia Mileszyk 

Na co dzień prawniczka zajmująca się nowymi technologiami i prawami cyfrowymi, która od 10 lat nie może się zdecydować czy bardziej kocha wyjazdy czy powroty do Warszawy. Wielbicielka uśmiechania się, spotykania ludzi, docierania w miejsca gdzie człowiekowi dech zapiera, gotowania i chodzenia boso po trawie. Kiedyś dużo rozmawiała z ludźmi prowadząc „Pocztówki ze świata”, dziś więcej rozmawia z tymi spotkanymi na trasach rowerowych. https://www.facebook.com/mileszyk/

Agnieszka Forzpańczyk

Geografka, podróżniczka oraz przewodniczka po Łodzi i regionie. Prowadzi treningi z rozwoju osobistego oraz szkolenia z efektywnego uczenia się i kreatywności. Jest  autorką książki ,,Koncentracja – skuteczny trening skupiania uwagi”. Skupia się na pasjach, jakimi są: podróże i bieganie, obie traktuje jako mentalny trening aktywizujący. Każdego roku stara się odbyć podróż do nowego, nieznanego miejsca. Kocha przyrodę i minimalizm. Nie boi się wyzwań i ambitnych celów, stara się żyć ciekawie i rozwijać na wielu płaszczyznach. Jej motto to: ,,Bądź ciekawy dla samego siebie, a będziesz ciekawy dla innych”. 

Katarzyna Kozłowska

Absolwentka AWF, anglistka, pisarka i podróżniczka. Samotnie objechała świat dookoła przez 5 miesięcy, opisując swoje wrażenia na blogu Goanywhere.to Zawodowo związana jest z Sopotem, w którym promuje zdrowy styl życia jako trenerka i prezes sopockiego stowarzyszenia ,,Zdrowi i Aktywni’’. Wydała trzy książki ,,Trzymałam anioła za rękę”, „Bo warto’’ i ,,Gniew motyla’’. Wszystkie powieści inspirowane są  prawdziwymi wydarzeniami. Prywatnie mężatka i matka dwójki dorosłych dzieci.

,,Nigdy nie jest za późno na podróż dookoła świata’’, to opowieść o samotnej pięciomiesięcznej podróży, w którą autorka wyruszyła jako dojrzała kobieta, po 50 – ce, łamiąc stereotypowe podejście, że takie wyprawy są dla młodych. Gdzie mieszkała, jak się  przemieszczała  przez  Indonezję, Australię, Nową Zelandię, Hawaje… co ją zafascynowało i jakich ludzi spotkała na wyspach położonych na krańcu świata, opowie podczas swojej prelekcji.

Julia Zabrodzka

Fotografka i dziennikarka, na stałe związana z miesięcznikiem „Podróże”. Z wykształcenia socjolożka. Publikowała w takich czasopismach jak: „Wysokie Obcasy”, „Kontynenty”, „Esquire”, „Voyage” i „Znak”. Zakochana w Ameryce Środkowej, gdzie od 8 lat dokumentuje życie, prace i kulturę współczesnych Majów. Ostatnio spędziła dwa miesiące w Gwatemali jeżdżąc tropem reinas indígenas, czyli majańskich królowych. Już marzy, żeby do nich wrócić. Wierzy, że w podróżach powroty są najcenniejsze.

Poprowadzi Warsztaty fotograficzne

 

Paulina Kozub-Chwastek

Organizatorka Memoriału Wojtka Kozuba – Biegu na Babią Górę upamiętniającego wybitnego polskiego alpinistę młodego pokolenia, który zginął 6 lat temu w Alpach; trenerka interaktywnych warsztatów podróżniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoleń komunikacji międzykulturowej dla biznesu; absolwentka Filologii Indyjskiej i Stosunków Międzynarodowych; która lubi rozwijać siebie i innych, w wolnym czasie chodzi po górach, podróżuje i szkoli wolontariuszy Szlachetnej Paczki

„Trudne życie kobiety w Azji Południowej” – znacie powiedzenie „świat jest mały”? Naprawdę jest! Czasami ktoś na końcu świata nosi codziennie w swoim notesie list do Ciebie. Potem przypadkowy podróżnik z Polski przywozi ten list aż do Twojego domu. A w tym liście radości i smutki. Podczas naszego spotkania poznacie Lalitę, Sitę i kilka innych kobiet. Mieszkają w Azji Południowej i czasami nie mają łatwo. 

Kamila Kowalewska

Na co dzień podróżniczka, marketingowiec i specjalista ds. gospodarki odpadami w jednym, poza tym człowiek orkiestra. Była tłumaczem w jednym z klubów portugalskiej Ekstraklasy, doradzała prezesowi jednej z hiszpańskich spółek przy kluczowych przejęciach, śpiewała psalmy w sarajewskiej katedrze i malowała obrazy na zamówienie w Sydney. Odwiedziła ponad 40 krajów, mieszkała w Portugalii, Bośni i Hercegowinie, Australii i Timorze Wschodnim, a obecnie każdą wolną chwilę przeznacza na podróże, które opisuje na blogu kamieverywhere.com.

Iza Dłużyk

Od urodzenia jest osobą niewidomą. Jak sama przyznaje, może właśnie to wykształciło u niej szczególną wrażliwość na dźwięk. Już w dzieciństwie zaczęła przejawiać zainteresowanie przyrodą, zwłaszcza ptakami i ich głosami. Stopniowe poznawanie dźwiękowego bogactwa natury wkrótce przerodziło się w pasję nagrywania nie tylko ptaków, lecz także innych zwierząt i odgłosów przyrody, która towarzyszy Izabeli do dziś. Jednocześnie, coraz glębsze wnikanie w świat ptaków zaowocowało fascynacją pewną szególną ich grupą – papugami, z którymi obecnie dzieli swoje życie. Podczas studiów wyższych, po latach nagrywania o charakterze wyłącznie amatorskim, Izabela rozpoczęła pracę na w pełni profesjonalnym sprzęcie, z wykorzystaniem mikrofonu specjalnie dostosowanego do rejestrowania odgłosów przyrody. Jednocześnie ukończyła anglistykę i rusycystykę na Uniwersytecie Gdańskim. W 2015 roku nawiązała współpracę z australijskim wydawnictwem „Listening Earth”, które opublikowało dotychczas trzy jej albumy: „Echoes from the ancient forest”, „Morning at the Lutownia river” oraz „Morning soundscapes from the Biebrza marshes”. W roku 2016 nakładem wydawnictwa Soliton ukazały się na rynku polskim stworzone przez nią płyty „Echa krainy żubra” i „Echa krainy łosia”. W tym samym roku wydawnictwo LOM ze Słowacji opublikowało płytę jej autorstwa „Soundscapes of summer”, a rok później ukazała się kolejna płyta – „Soundscapes of spring”. W roku 2017 Izabela Dłużyk odbyła wyprawę do Peru w celu dokumentowania dźwiękowych pejzaży z deszczowych lasów Amazonii. Jak sama mówi, „… nagrywając przyrodę usiłuję uchwycić jej piękno,jej subtelną muzykę I delikatny głos. Usiłuję zrozumieć jej tajemnicę:tajemnicę życia –tego nieopisanego skarbu, który dzielimy ze wszystkimi stworzeniami, tajemnicę ulotnych chwil, smutku i nadziei, które przynoszą nam zmieniające się pory roku… Jestem wdzięczna przyrodzie za to wszystko, czego mnie ze swojej mądrości nauczyła, dlatego bardzo się cieszę, że dzięki moim nagraniom mogę chociaż w niewielkim stopniu dzielić się jej pięknem”.

ŁUKASZ SUPERGAN

Niektórzy nazywają go podróżnikiem, choć sam się tak nie przedstawiam. Woli mówić, że jest człowiekiem, który spełnia swoje marzenia, nie dbając czy pasuje do jakiejkolwiek definicji. Jego pasją są wędrówki długodystansowe, zwłaszcza górskie i samotne. Często jest w drodze, ponieważ szuka odpowiedzi na najważniejsze pytania. Podróżowanie jest dla Łukasza próbą zrozumienia świata, poznania go z bliska, bez pośpiechu i powierzchowności, konfrontowaniem umysłu z „innym”. Wędrówka przez góry – szukaniem odpowiedzi o siebie samego i próbą uchwycenia tego, co niematerialne.

Przygode z górami zaczał ponad 25 lat temu. Momentem, który do dziś uważa za przełomowy, była samotna wyprawa Łukiem Karpat w 2004 roku. W trakcie 93 dni wędrówki przeszedł 2200 kilometrów przez terytoria Rumunii, Ukrainy, Polski, Czech i Słowacji. Było to pierwsze w historii samotne przejście Karpat. 

ZGŁOSZENIA TRAMPki 2018

Termin zgłoszeń już minął. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! Do zobaczenia w kwietniu!

 

Opowiedz o swojej Podróży – dołącz do TRAMPek !!!

Spotykamy się w Miasto Gdańsk 20-22 kwietnia 2018 na V edycji festiwalu.

Pamiętasz, kiedy zapadła decyzja, że ruszasz w świat? Jakie przygody spotkały cię na drodze do celu? A może sama Podróż była celem? Opowiedz o niej na TRAMPkach i zainspiruj inne kobiety!

Niezależnie od tego, czy była to podróż w Bieszczady czy na drugi koniec świata, czy jechałaś samochodem, motorem, rowerem czy szłaś pieszo. Szukamy podróżniczek z pomysłem – chcemy, by opowiedziały o tym, jak się podróżuje samotnie lub w towarzystwie innych kobiet. Spotykamy się po to, by wymienić się doświadczeniem i dodać odwagi tym, które chcą wyruszyć w Podróż marzeń.

Zgłoś swoją prezentację do programu TRAMPek jeżeli:

 • twoja podróż była kobietą: podróżowałaś sama, z mamą, babcią, siostrą lub Przyjaciółką
 • z podróży przywiozłaś ciekawe zdjęcia i historie
 • chcesz się podzielić swoim doświadczeniem od strony praktycznej (mile widziane rady, wskazówki);
 • podróżujesz świadomie i odpowiedzialnie
 • chcesz i możesz być z nami w Gdańsk u 20-22 kwietnia 2018 r.

Czekamy na:

 • krótki opis podróży i plan prezentacji. Napisz, jaką praktyczną wiedzą możesz się podzielić
 • dołącz kilka zdjęć z podróży (maksymalnie 3-4 o wadze do 150 kB)
 • napisz kilka słów o sobie (kim jesteś? czy prowadziłaś prezentacje/prelekcje? jak się dowiedziałaś o TRAMPkach?)
 • nagraj i dołącz krótkie 2-3 minutowe nagranie w którym się przedstawiasz i mówisz o czym chciałabyś opowiedzieć. Filmik może być nagrany telefonem, nie liczy się jego jakość, chcemy po prostu zobaczyć Ciebie.

Na zgłoszenia czekamy maksymalnie do 20 lutego pod adresem zgloszenia.trampki@gmail.com. W temacie maila prosimy o wpisanie „TRAMPki 2018 – zgłoszenie”.

WAŻNE!!! Liczą się dla nas podróże świadome i odpowiedzialne (np. nie promujemy podróży tzw. za darmo, ani opowiadających o atrakcjach, w których wykorzystywane są zwierzęta. Jeśli nie wiesz, czym jest odpowiedzialne i świadome podróżowanie, zajrzyj na post-turysta)

UWAGA! Jeżeli posiadasz umiejętności, które mogą się przydać przed lub w trakcie podróży (sztuka przetrwania, montaż filmu, fotografia lub inne) i potrafisz tę wiedzę przekazać w formie dwu- / trzygodzinnych warsztatów, napisz nam o tym. Dołącz do zespołu trenerek i trenerów TRAMPek podczas dnia warsztatowego (21 kwietnia) w Europejskie Centrum Solidarności.

Zapraszamy też do nowej grupy dla podróżujących kobiet: https://www.facebook.com/groups/kobietypodrozujaceTRAMPki/

Wspierają nas w 2018

Poznajcie naszych mecenasów i patronów. Bez nich TRAMPki nie miały by szans się rozwijać. Dziękujemy!

W 2018 SPOTKAMY SIĘ DZIĘKI

PARTNER ORGANIZACYJNY

PATRONATY MEDIALNE

PROGRAM V EDYCJI TRAMPek, GDAŃSK 2018

Zapraszamy na 5. edycję festiwalu TRAMPki – Spotkań Podróżujących Kobiet! 

Gdańsk, 20-22 kwietnia 2018 r.

Spotkania Podróżujących Kobiet – TRAMPki – to ogólnopolski festiwal podróżniczy skupiający się na podróżowaniu kobiet. W 2018 roku odbędzie się już piąta jego edycja, niezmiennie w Gdańsku. Zapraszamy nie tylko kobiety!

TRAMPki to żeńska odmiana słowa tramp (wagabunda, obieżyświat). Jesteśmy jedynym w Polsce festiwalem opowiadającym o podróży z kobiecej perspektywy. Dużo uwagi poświęcamy samotnym podróżom kobiet – jako tym wzbudzającym najwięcej emocji i obaw. Z zasady, prelegentkami festiwalu są podróżujące kobiety – podczas wystąpień i warsztatów opowiadają nie tylko o swoich wyprawach, ale też dzielą się doświadczeniem, doradzają i własnym przykładem przekonują, że warto podejmować nawet największe podróżnicze wyzwania.

REJESTRACJA i BILETY klik>>>

PIĄTEK (20 kwietnia 2018)

Tymczasem Cafe Bar, Gdańsk, ul. Tkacka 7/8 MAPA>

17.00 – 20.00 Warsztaty „Zrób to sama”, Marzena Filipczak

20:00 film: Marina Abramovic w Brazylii”

po filmie impreza „TRAMPkowy bifor”

 

SOBOTA (21 kwietnia 2018)

Europejskiego Centrum Solidarności (SALE SEMINARYJNE, 3 piętro). Pl. Solidarności 1, Gdańsk   MAPA >

Sala Wystawowa

9.00 – 12.00 Warsztaty Post-turysta, Paweł Cywiński

12.15 – 15.15 Warsztaty Taniego Latania czyli jak kupować najtańsze bilety lotnicze, Bartek Piziak

Hyde Park (15.30 – 19.00)

15.30 – 15.50 Projekt 440 km po zmianę, Sylwia „Nikko” Biernacka

15.55 – 16.15  Rzuć wszystko i jedź do Azji, Beata Tarasiuk

16.20 – 16.40 Peru -andyjski (k)raj, Marta Matusiak

16.45 – 17.05 Dziewczyński wyjazd do Izraela, Ana Matusevic

17.10 – 17.30 Białoruś: historia zamrożona, Monika Radzikowska

17.35 – 17.55 Czy katharsis w plecaku istnieje? Małgorzata Karwacka

18.00 – 18.20 Agnieszka Muzińska, Znane i nieznane kobiety, które zmieniły świat, wyruszając w podróż

18.25 – 18.45 Wolontariat w klinice zwierzęcej, Marta Wasiołka

Sala nr 3

10.00-12.00 Warsztaty z orientacji w terenie – teoria, Łukasz Supergan

12.15-14.15 Warsztaty: Powitanie z Afryką, Marzena Filipczak

14.30-17.30 Warsztaty z Instagrama, Marysia Maciocha

Warsztaty w terenie

13.00 – 17.00 Orientacja w terenie, praktyka, Łukasz Supergan

Sala  nr 4

10.00-13.00 Warsztaty fotograficzne, Julia Zabrodzka i Anita Demianowicz

13.15-16.15 Warsztaty: Reporterka w podróży, Stasia Budzisz

 

10.30 Gdańsk z perspektywy wody, czyli Gdańsk z Kajaka!

Spływ kajakowy (liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja)

 

NIEDZIELA

Europejskiego Centrum Solidarności. Pl. Solidarności 1, Gdańsk   MAPA >

AUDYTORIUM (parter)

10.00 Powitanie gości TRAMPek 

10:15 – 11:55 Kobiety świata

„Amazonia – tam, gdzie płakał księżyc Iza Dłużyk

„Być Timorką. Historie kobiet z Timoru Wschodniego Kamila Kowalewska

„Trudne życie kobiety w Azji Południowej Paulina Kozub-Chwastek

12:10 – 13:50 Inna perspektywa

„Dlaczego jeżdżę do krajów, z których polityką się nie zgadzam? Natalia Mileszyk

„Indie z perspektywy kanapy Joanna Szczepańska

„Biegiem po Nowym Jorku, czyli maraton emocji w mieście marzeń Agnieszka Forzpańczyk

14:05 – 15:10 Praca w podróży

„Antarktyka – 10 miesięcy wśród pingwinów” Ania Grebieniow

„W chmurach i na pustyni -życie stewardessy na Bliskim Wschodzie Katarzyna Richter

15:25-17:40 Styl życia

„Jak zostałam pastuchem -zdobywanie zaufania w krainie macho” Magdalena Konik

„Kobieta, niemowlę i Azja Karolina Ponzo

„Samotność na oceanie – 358 dni rejsu dookoła świata Marta Sziłajtis-Obiegło

„Nigdy nie jest za późno na podróż dookoła świata” Kasia Kozłowska

17.40 – 18.10 Zakończenie TRAMPek V edycji Spotkań Podróżujących Kobiet, wręczenie nagród dla publiczności

Gdańsk. Miasto wolności

Takie miasto jak Gdańsk jest tylko jedno. Inne mogą być tylko podobne. Nadmorskie położenie i ponad tysiąc lat historii sprawiają, że Gdańsk jest wyrazisty, zdecydowany, o ugruntowanej pozycji na mapie Europy. Jednocześnie to miasto, które wciąż kryje w sobie wiele tajemnic i ma to „coś”, dzięki czemu nie można pomylić go z żadnym innym.

Nie ma Gdańska bez wolności. Odwaga, kreatywność, ale przede wszystkim wolność: to prawdziwie gdańska tradycja. Cnota od wieków najwyżej ceniona przez gdańszczan ukształtowała niepowtarzalny „genius loci” miasta. Czuć ją równie dobrze wśród kamieniczek Głównego Miasta, jak i pomiędzy dźwigami stoczniowymi Młodego Miasta, na pięknych piaszczystych plażach i w postindustrialnych halach, w parkach i w tunelach: w Gdańsku wolność jest wszechobecna, można jej niemal dotknąć. Inspiruje i przeobraża zarówno przestrzeń jak i ludzi. Tacy są gdańszczanie: odważni, zaangażowani, pełni pasji, twórczy. Taki jest współczesny Gdańsk: otwarty na nowe idee, idący z duchem czasu, kreujący zdarzenia, wciąż zaskakujący.

Gdańsk zmienia oblicze z dnia na dzień. Niedawno był centrum wydarzeń, które zmieniły bieg historii Europy. Sierpień roku 1980, strajk w Stoczni Gdańskiej, któremu przewodził Lech Wałęsa i powstanie Solidarności, wielkiego ruchu społecznego, zawładnęły wyobraźnią milionów ludzi. To właśnie te wydarzenia dały ogromny impuls ruchom wolnościowym na całym świecie i pozwoliły uwierzyć, że niemożliwe jest możliwe.

Współczesny Gdańsk to nowoczesna, europejska metropolia, gospodarka oparta na wiedzy, prężnie rozwijające się centrum kultury, nauki, rozrywki i sportu, atrakcyjna destynacja turystyczna. Jako miejsce narodzin Solidarności staje się centrum debaty o współczesnym świecie, jako Światowa Stolica Bursztynu pobudza wyobraźnię projektantów mody i designerów, jako miasto wolności  inspiruje artystów, jako centrum ICT przyciąga to, co najbardziej innowacyjne we współczesnej gospodarce, jako tętniące życiem nadmorskie miasto z bogatą historią przyciąga rzesze turystów z całego świata. Intrygujący, tętniący życiem Gdańsk rekomendował wydawca renomowanych przewodników Dorling Kindersley Eyewitness Travel jako jedno z dziesięciu miast – hitów turystycznych świata.  Gdańsk znalazł się także na liście czterdziestu miast z całego świata polecanych jako miejsca przyjazne turystom przez  dziennikarzy  The New York Times.  Również Lonely Planet umieścił go na czele w rankingu miejsc, które warto odwiedzić w Polsce: Gdańsk gwarantuje niepowtarzalny klimat i niezwykłe przeżycia. Na atmosferę składają się stare, piękne zabytki i zapach morza. Kuszące sklepy i 20 kilometrów plaż. Niespotykane nigdzie indziej kulturalne imprezy i rezerwaty przyrody. Restauracje, kawiarnie i kluby oraz duch wolności i tolerancji, nie raz dający o sobie znać w tysiącletniej, wielonarodowej historii Gdańska.

www.gdansk.pl

http://www.gdansk4u.pl/                           

#gdansk

 


Bilety i rejestracja 2017

Zapraszamy na czwartą edycję festiwalu TRAMPki – Spotkań Podróżujących Kobiet! 

Gdańsk, 21-23 kwietnia 2017 r.

Spotkania Podróżujących Kobiet – TRAMPki – to ogólnopolski festiwal podróżniczy skupiający się na podróżowaniu kobiet. W bieżącym roku odbędzie się już czwarta jego edycja, niezmiennie w Gdańsku. Zapraszamy nie tylko kobiety!

TRAMPki to żeńska odmiana słowa tramp (wagabunda, obieżyświat). Jesteśmy jedynym w Polsce festiwalem opowiadającym o podróży z kobiecej perspektywy. Dużo uwagi poświęcamy samotnym podróżom kobiet – jako tym wzbudzającym najwięcej emocji i obaw. Z zasady, prelegentkami festiwalu są podróżujące kobiety – podczas wystąpień i warsztatów opowiadają nie tylko o swoich wyprawach, ale też dzielą się doświadczeniem, doradzają i własnym przykładem przekonują, że warto podejmować nawet największe podróżnicze wyzwania.


Bardzo prosimy o przemyślane zapisy na darmowe warsztaty i atrakcje. Nie będziemy akceptować zapisów jednej osoby na warsztaty odbywające się w tym czasie.Chcemy uniknąc sytuacji z zeszłego roku, gdy duża grupa osób, pomimo zarezerwowania miejsca, nie stawiła się na warsztatach. W ten sposób odbieracie innym możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu. Szanujmy się wzajemnie!

Jeśli zapiszesz się na warsztaty, potem okaże się, że nie możesz przyjść, to daj nam znać mailowo (trampki.festiwal@gmail.com) ! Niech inni wykorzystają Twoje miejsce!

21 kwietnia (piątek) WSTĘP WOLNY BEZ REJESTRACJI!!!

Oficjalny „bifor” w Klubogalerii Bunkier: spotkania, wernisaż, rozmowy.

22 kwietnia (sobota) WSTĘP WOLNY –WYMAGANA REJESTRACJA!!!

Dzień warsztatóq, Hyde park  w Europejskim Centrum Solidarności. Dodatkowo spływ kajakowy i spacer z przewodniczką po ternie Stoczni.

23 kwietnia (niedziela) WSTĘP BILETOWANY!!! Bilety dostępne tylko on-line (nie będą dostępne na miejscu wydarzenia)

Dzień prelekcji i rozmów w Europejskim Centrum Solidarności.


Pobierz program skrócony w pdf: TRAMPki 2017 program skrócony

Pobierz program szczegółowy w pdf: TRAMPki 2017 Program szczegółowy

Przejdź do strony ze pełnym programem>>>

 


BILETY I REJESTRACJA NA STRONIE EVENEA.pl >>>

 


 

Szczegółowy program z opisem warsztatów i prezentacji

Zapraszamy na czwartą edycję festiwalu

TRAMPki – Spotkania Podróżujących Kobiet! 

Gdańsk, 21-23 kwietnia 2017 r.

Spotkania Podróżujących Kobiet – TRAMPki – to ogólnopolski festiwal podróżniczy skupiający się na podróżowaniu kobiet. W bieżącym roku odbędzie się już czwarta jego edycja, niezmiennie w Gdańsku.

Do udziału zapraszamy nie tylko kobiety 🙂 

21 kwietnia (piątek)

Oficjalny „bifor” w Klubogalerii Bunkier: spotkania, wernisaż, rozmowy.

22 kwietnia (sobota)

Dzień warsztatowy oraz Hyde park  w Europejskim Centrum Solidarności.

23 kwietnia (niedziela)

Dzień prelekcji i rozmów w Europejskim Centrum Solidarności.

Wkrótce podamy więcej informacji gdzie i jak będzie można nabyć bilety. Śledźcie naszą stronę i fanpage na Facebook’u

Pobierz program skrócony w pdf: TRAMPki 2017 program skrócony

Pobierz program szczegółowy w pdf: TRAMPki 2017 Program szczegółowy

Przejdź do strony ze skróconym programem (bez opisów)>>>

 

PIĄTEK 21.04.2017

Klubogaleria BUNKIER ul. Olejarna 3, Gdańsk  MAPA >

17.00-18.00 ,,Speechless in Japan”. Pokaz filmu (polskie napisy) i spotkanie z Weroniką Mliczewską, jego autorką.

Weronika, młoda reżyserka wyrusza do Japonii, by zrobić swój pierwszy film. Rzuca pracę i czuje, że musi tam być, podąża za intuicją i dzięki temu spotyka Yamadę Sana, 63-letniego dziwaka, który ubiera się w kobiece ciuchy i sepleni na tyle bardzo, że trudno go zrozumieć nawet Japończykom. Weronika postanawia sprawdzić, co się stanie, kiedy zacznie iść za człowiekiem odrzuconym przez społeczeństwo, okrzykniętym innym i niepasującym do reszty. Odważa się na eksperyment społeczny, w którym będzie zatrzymywała przypadkowych przechodniów, by swoim łamanym angielskim próbowali tłumaczyć jej tajemnice z życia Yamady Sana. Ludzie ostrzegają ją, że jest niebezpieczny lub boją się kontaktu z ,,tym Innym”. Jednak namówieni do udziału w eksperymencie, wszyscy automatycznie stają się dziwakami, wszyscy zaczynają funkcjonować na marginesie swojej strefy komfortu. Tworzy to nowy, niespodziewany sposób komunikacji, którego nie dało się przewidzieć, a  Yamada San oraz napotykani ludzie zaczynają się zmieniać, co prowadzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji i ujawnienia prawdy o bohaterze, która chwyta za serce i inspiruje do szukania prawdy oraz wyjątkowości w każdym Człowiekiem napotkanym na naszej drodze.

18.00-19.00 Cztery strony świata – Kobietyopowiada Agnieszka Siejka.

Kochane, uwielbiane, cenione, często też nienawidzone i pogardzane. Są tematem utworów literackich, wierszy, piosenek, są muzami i natchnieniem poetów, malarzy i muzyków. Bywają przyczyną zdrad, wojen i tragedii.  Niezależnie od miejsca zamieszkania, wykształcenia, religii i światopoglądu zmagają się z codziennością, cieszą i smucą z podobne sytuacje.

Kobiety – z pozoru każda jest inna, a jednak są do siebie podobne, mają takie same potrzeby, marzenia i tęsknoty. Mieszkanki Libanu, Iraku, Maroka i Indii. Żyją w różnych warunkach, wywodzą się z różnych warstw społecznych, podlegają zasadom różnych religii i obyczajowości. Bez względu na miejsce zamieszkania i religię zawsze dbają o swoje rodziny i opiekują się domem, marzą o spokoju szczęściu i miłości. W różnych światach odgrywają rolę jaka jest im przypisana, gdy się z nią nie zgadzają muszą protestować i walczyć o swoje prawa. Prawo do nauki  i wolności słowa, czy godne traktowanie.​

19.00-20.30 Wernisaż wystawy fotograficznej „Kobiety świata” i warsztat z parzenia herbaty prowadzone przez Agnieszkę Siejkę.

Przysłowie arabskie mówi, że „kawa powinna być czarna jak smoła, gorąca jak piekło i słodka jak miłość”, taką właśnie kawę pija się w Turcji, Libanie, Iraku. Zaparz​oną w małym tygielku, aromatyczna z dodatkiem kardamonu lub innych przypraw, obowiązkowo słodzoną.

Do kawy koniecznie serwowane są słodycze baklawa, kadaifi czy loukum. Kawę może również gotować z mlekiem i miodem z karmelizowanym cukrem i na wiele innych sposobów.

Natomiast herbatę w Turcji parzy się w dwóch małych czajnikach, gotując z przyprawami aż uzyskamy kolor krwi zająca. Esencjonalny napar popijamy z małych szklaneczek przypominających kwiat tulipana, rozkoszujemy się niezwykłym aromatem z pogranicza egzotyki. W Indiach popularna jest herbata gram masala gotowana z mlekiem i przyprawami. Jeżeli chcemy napić się berberyjskiej whisky koniecznie musimy się wybrać do Maroka. Choć nazwa sugeruje alkohol, ten napój, to nic innego jak zielona herbata parzona ze świeżą miętą. Napar przygotowujemy zalewając zieloną herbatę wrząca wodą i dodajemy liście świeżej mięty. Napar przelewamy kilka razy z czajnika do szklanek i na odwrót, kiedy wytworzy się charakterystyczna pianka oznacza to że napój jest już gotowy do picia. Berberowie uważają, że gorąca herbata jest najlepszym sposobem na upały. Ceremonia picia herbaty często jest ważniejsza niż samo parzenie napoju. Zawsze pije się trzy szklaneczki. Jak głosi marokańskie przysłowie „Pierwsza szklanka jest gorzka jak życie. Druga jest tak silna, jak miłość, Trzecia z nich jest tak słodka jak śmierć.

20.30 TRAMPki Before party

Czas na odrobinę zabawy i szansa na poznanie się zanim ruszymy z merytoryczną częścią naszych spotkań.

SOBOTA 22.04.2017

Czeka nas przygoda poznawania Gdańska poza utartym szlakiem oraz warsztaty i pierwsze opowieści z podróży. Zarówno na wycieczki, jak i warsztaty, wymagana jest rejestracja/zakup biletu.

10:30 Gdańsk z perspektywy wody. Spływ kajakowy (liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja) info o organizatorze/sponsorze

11:00 Spacer z Metropolitanką. (liczba miejsc graniczona, wymagana rejestracja) – info o prowadzących. Spotkanie przy wejściu do ECS.

WARSZTATY

Europejskiego Centrum Solidarności (SALE SEMINARYJNE, 3 piętro). Pl. Solidarności 1, Gdańsk   MAPA >

Sala nr 4

9:00-12:00 Warsztat pisania o podróżach. Maria Kula

Warsztat nie będzie wykładem, będzie praktyczny, bo podczas trzech godzin napiszesz nowe teksty albo poprawisz te, z którymi przyjedziesz. Co oczywiście nie oznacza, że niczego się nie dowiesz, wręcz przeciwnie, warsztat będzie pełen wiedzy i wskazówek jak pisać, które od razu będziesz mogła wprowadzić w praktykę. Przyda ci się też porządny notes na notatki, bo jeśli myślisz o pisaniu poważnie, to będzie co notować!

Podczas warsztatu skupimy się na trzech tematach:

 • jak sprawić, żeby czytelnik przeżywał emocje. Piszemy oczywiście dla siebie. Ale też dla czytelnika. Jeśli nie piszesz do szuflady, to znaczy, że czytelnik jest dla Ciebie ważny. I to on ma przeżywać emocje, a nie ty, kiedy opowiadasz o swojej podróży. Czasami trudno jest przekazać uczucie, sprawić żeby czytelnik poczuł twój strach, twoją radość, twoje znużenie albo zaskoczenie. Opowiadasz przecież o świecie żeby kogoś poruszyć. Jak to robić dobrze? Jak wprowadzić napięcie, zawieszenie, szczególną atmosferę?
 • Czyli pięta achillesowa wielu piszących. Dialogi to obszerny temat, ale na tyle ważny, że postaram się przekazać chociaż najważniejsze rzeczy. Kiedy podróżujesz rozmawiasz przecież z wieloma osobami. I słuchasz wielu rozmów, słyszysz wiele ważnych słów. Potem chcesz je oddać w swoim tekście, przytoczyć. Jak to zrobić dobrze? Jak sprawić żeby twoje postacie mówiły, a nie przemawiały? Co to są „gadające głowy” i czemu ich nie chcesz? Dlaczego mowa ciała bohaterów jest ważna i jak ją wykorzystać? Jak sprawić, żeby dialog brzmiał autentycznie?
 • dbałość o szczegóły. Smak podróży kryje się w detalach. Jak często zwracasz uwagę na drobiazgi kiedy podróżujesz? Jestem przekonana, że często, że po powrocie pamiętasz właśnie takie małe rzeczy – kolor nieba w danej chwili, bose stopy sprzedawczyni na targu, spojrzenie dzieciaka chowającego się za rogiem, chrupkość owoców, zapach pól. A jak często o nich piszesz? Jeśli rzadko, to czas to zmienić! Detale nadają atmosferę, tworzą obraz, to z nich składa się świat.

Co potrzebujesz przynieść ze sobą na warsztat?

 • notatnik
 • wydrukowane zdjęcie miejsca, które bardzo dobrze pamiętasz
 • swoje teksty, jeśli chcesz na nich pracować. Jeśli nie, to nie martw się, napiszesz podczas warsztatu.

Podczas warsztatu będziemy pracować w małych grupach, nie musisz się więc obawiać o czytanie tekstów na wieloosobowym forum!

12:15-13:45 Crowdfunding. Jak zacząć? Ana Matusevič

Gdyby tak każdy z twoich znajomych wrzucił do twojej podróżniczej skarbonki po 10zł? Crowdfunding pozwala zbierać pieniądze na ciekawe inicjatywy i realizować niezwykłe pomysły. Podczas tego spotkania dowiecie się, czym jest finansowanie społecznościowe, jakie daje możliwości, jakie skrywa pułapki, jak zainteresować swoim przedsięwzięciem nie tylko przyjaciół i czego w żadnym wypadku nie robić.

14:00-15:30 Bezpieczeństwo w górach. Wiesław Madejczyk

Jak być bezpiecznym w górach? W przystępny sposób opowiem o wspinaniu , alpinizmie  i  chodzeniu po górach. Postaramy się udowodnić, że to bezpieczne hobby.  

Wiesłam szczegółowo omówi związane z tym zagadnienia. Skupimy się na tym jak zachować się w górach podczas burzy. Szczegółowo omówimy wyjazd w góry lodowcowe – jak się do tego przygotować, czym jest aklimatyzacja, jaki zabrać sprzęt i jakie są sposoby asekuracji na lodowcu. Na bazie własnych doświadczeń opowie o lawinach – jak ich unikać i jak zwiększyć swoje szanse w “starciu” z lawiną.

15:45-17:15 Warsztaty z Instagramem. Marysia Maciocha

Złota recepta na obiecujący Instagram. Marysia przedstawi pełna i pewna strategię, gotową do zastosowania od zaraz. Jeżeli chcesz  przenieść swój Instagram do następnego poziomu, zwiększyć zaangażowanie, liczbę polubień i osób obserwujących to jest warsztat dla Ciebie.

Będziemy rozmawiać o walce z nowym algorytmem i o tym jak się odnaleźć na Instagramie w roku 2017.  O różnych strategiach, metodach i pomysłach aby twoje konto przyciągało jak magnes.

17:30-19:00 Kopniak w duszę, czyli jak uleczyć się w drodze i ruchu. Iśka Marchwica

“Nie sądź, że oszalałam, chociaż Ci oznajmię jeden z najosobliwszych pomysłów, jaki kiedykolwiek kobieca istota na świecie wysnuła. Słuchaj i podziwiaj! Oto mam zamiar objechać świat wokoło” – tymi słowami Lina Bögli, “dzielna Szwajcareczka” przez lata pracująca, jako guwernantka u państwa Szczanieckich w podgorlickich Kwiatonowicach, rozpoczęła serię listów do samej siebie. Pisała je ze swojej niezwykłej podróży dookoła świata, którą odbyła na przełomie wieków. Lina Bögli, dziś niezbyt doceniana, trochę zapomniana, wyruszyła latem 1892 roku z Krakowa, żeby przez 10 lat odkrywać świat i siebie.

Wyruszyła czy uciekła? To pytanie, które Iśka Marchwica zadaje różnym współczesnym podróżniczkom. Część z nich mówi “w podróży rozwiązuję swoje problemy”, część przyznaje “wyjeżdżam, a problemy zostawiam w domu”. Niektóre stwierdzają, że podróż to katharsis, inne, że podróżowanie pomaga im zrozumieć siebie, oddalić się od codziennych zmagań, które przestają być istotne w drodze.

Jak jednak ma się podróżowanie do stanu psychicznego? A uprawianie sportu? Czy w ogóle, tak naprawdę ma to znaczenie? Naukowo udowodniono, że zmiana otoczenia może bardzo korzystnie wpływać na psychikę. Z kolei endorfiny, które uwalniają się w mózgu podczas ćwiczeń fizycznych, nie tylko wywołują uśmiech na twarzy, ale mogą też znacząco pomóc przy leczeniu depresji czy nawet cięższych zaburzeń. Jak jednak zmusić się do joggingu, jak samodzielnie spakować i wyjechać w podróż, czy chociażby zwlec się z kanapy, żeby pójść w góry, kiedy serce przepełnia smutek, gdy głowę opanowują czarne myśli? Gdy zniechęcenie, marazm, a może nawet depresja, zaburzenia lękowe nie pozwalają się “wziąć w garść”. I co ważniejsze – czy my musimy brać się w garść?

– Zawsze każdy wyjazd, każda wycieczka w góry były dla mnie czymś radosnym, czymś na co czekałam. I chociaż wiem, że po powrocie z wycieczki, czy joggingu będę z siebie dumna, to osłabienie związane z planowaniem, pakowaniem, wyborem trasy, strach przed dopadającymi w trakcie wyprawy wątpliwościami, nieraz totalnie mnie osłabia – mówi Iśka Marchwica – Czy znalazłam na to sposób? Czy wiem, jak utrzymywać pozytywny nastrój? Czy mam jakieś świetne zawsze sprawdzające się porady? Nie. Ale wiem, jak zaakceptować swoje słabości i nauczyć się iść z nimi w góry, na trening i wyjeżdżać z nimi na urlop. Tego będziemy się wspólnie uczyć.

“Kopniak w duszę” to autorskie warsztaty Iśki Marchwicy podczas których poznamy siebie, sprawdzimy co nas boli i co sprawia nam trudność, co nie pozwala wstać z łóżka i co hamuje nas przed wyzwaniami. To warsztaty, podczas których najważniejszym słowem będzie “AKCEPTACJA”, a celem – “Nigdy się nie poddawać”. Iśka przedstawi kilka ważnych psychologicznych teorii, zaproponuje, jak wcielać je w życie, zachęci do wyrażania emocji i co najważniejsze – stawiania sobie wspaniałych celów. “Kopniak w duszę” to intensywna dawka pozytywnej energii, spotkanie z podróżniczkami, które zmieniły postrzeganie siebie i świata u samej prelegentki.

Podczas warsztatów “Kopniak w duszę, czyli jak uleczyć się w drodze i ruchu” będziemy:

 • poznawać inspirujące podróżniczki, które udzielą nam cennych porad
 • sprawdzać, jakie są nasze ograniczenia w ciele
 • uczyć się pokonywać te ograniczenia poprzez samo-kontrolę i samo-świadomość
 • stawiać czoła swoim słabościom
 • akceptować swoje problemy, lęki i obawy
 • zbierać wiedzę teoretyczną
 • poznawać praktyczne sposoby odpoczynku w ruchu
 • krzyczeć, płakać, śmiać się i oddychać
 • przytulać 🙂

Sala nr 5

9:00-12:00 Warsztaty filmowe. Weronika Mliczewska

Warsztaty są skierowane do osób, które chcą rozszerzyć swój sposób dzielenia się historiami z podróży za pomocą filmu. Podczas trzygodzinnego warsztatu będziemy skupiać się na następujących, praktycznych zagadnieniach:

-odbiorca, historia i dlaczego podejmować się tego wyzwania?

– kadrowanie, zróżnicowanie kadrów, czyli jak opowiedzieć historię obrazem? Ćwiczenia na przykładach.

– sprzęt filmowy w podróży, czyli problemy, z którymi spotykamy się w drodze

– dźwięk w filmie – wyzwania i praktyczne rady, by podnieść jakość produkcji

– jak zaangażować społeczność lokalną w nasz projekt oraz proces opowiadania historii?

– rola tłumacza miejscowych dialektów – jak sobie z tym poradzić filmowo i organizacyjnie?

– spotkanie z bohaterem, czyli jak zobaczyć więcej, dać przestrzeń na rozwój wydarzeń i uchwycić esencję

– szkiełko a oko, czyli granice między przeżywaniem zdarzeń, a dokumentowaniem ich

– Etyka filmowania wśród ludów rdzennych oraz świadome podróżowanie

– finansowanie filmów z podróży

– montaż filmowy, czyli podróż od nowa

Warsztat nie jest wystarczającą bazą, by zostać filmowcem, natomiast dzięki praktycznym radom z bezdroży na trzech kontynentach zdobędziecie wiedzę, która zapobiegnie robieniu podstawowych błędów gdzie kręcenie filmu spotyka się z trudami podróży, spontanicznymi decyzjami i zwrotami akcji. Warsztat pozwoli skuteczniej dzielić się Waszymi historiami z podróży i przygotować się na niespodzianki, które mogą Was spotkać.

12:15-15:15 Warsztaty fotograficzne. Natalia Górka

Podczas warsztatów nauczymy się rozumieć podstawowe pojęcia w fotografii: czas naświetlania, przysłona, głębia ostrości. Poznamy tajemnice ISO, nauczymy się świadomie posługiwać się ustawieniami manualnymi i rozróżniać tryby Av, Tv – światło w fotografii podróżniczej – pora dnia, źródła światła, światło zastane czy sztuczne. Zwrócimy uwagę na kadrowanie i kompozycję obrazu. Pomyślimy o wyborze tematu zdjęć (jak zrobić zdjęcia w miejscu, w które nieprędko wrócimy). Powiemy o tym, jaki sprzęt ze sobą zabrać i jak go przygotować do podróży, trudnych warunków itp.  Skupimy się na obróbce zdjęć, pracy w programie Adobe Photoshop, wadach i zaletach robienia zdjęć w jpg i RAWach oraz porozmawiamy o kreacji obrazu i o tym, jak przygotować zdjęcia do internetu oraz wydruku/labu.

15:30-16:30 Zdrowie w tropiku. dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Podczas prezentacji w praktyczny sposób przekaże, jak przygotować się zdrowotnie do dalekich wyjazdów i co robić w razie problemów medycznych w podróży. Opowie krótko o zasadach postępowania podczas problemów zdrowotnych w podróży do krajów tropikalnych, takich jak ukąszenie jadowitego węża lub „atak” gorączki w regionie malarycznym. Odpowiem na pytania często nurtujące podróżników: czy warto się szczepić przed podróżą i chronić przed malarią w tropiku, czy da się uniknąć „zemsty Montezumy” albo „klątwy Faraona” oraz czy podróżowanie z dziećmi jest bezpieczne.

16:40-19:30 Hyde Park, czyli krótko i na temat

Hyde park to miejsce, w którym głos oddajemy kobietom opowiadającym o swoim doświadczeniu w podróży. Każda z prelegentek ma 20 minut, więc możemy się spodziewać samej esencji życia w drodze!

16:40 – 17:00 Nauka w podróży, czyli przyjemne z pożytecznym. Malwina Krajewska

A w nim opowiem Wam o półtorarocznym pobycie w Azji, dokładniej 7 wyjazdach do Indii i Nepalu. O tym jak młoda polka postanowiła badać buddyjskie klasztory na uchodźstwie. O codziennym życiu mnichów i kolorowych, świątecznych ceremoniach. Usłyszycie również o przełamywaniu barier i akceptacji trudności w podróży. Wystąpienie zilustruję licznymi zdjęciami zrobionymi prze zemnie i moich przyjaciół w Kathmandu, Leh, Bodh-Gaya, Kalimpongu, Sikkimie i innych zakątkach Azji Południowej.

17:05 – 17:25 Do czego potrzebny jest facet w podróży? Alicja Kubiak

Alicja opowie, jak podróżować z mężczyzną i przetrwać. Czy lepiej udać się na wyprawę samej czy w towarzystwie płci przeciwnej. W swoim życiu miała wielokrotnie okazję podróżować samotnie dlatego ma możliwość porównania obu wersji. Przedstawi pozytywne strony wypraw w parach i postaram się zobrazować do czego mężczyzna nam, kobietom może się przydać. Czy obecność mężczyzny w dżungli amazońskiej jest rzeczywiście konieczna? Czy bezpieczniej, żeby podróżował z nami na przykład po dżungli miejskiej takiej jaka jest. w kolumbijskim Medellin, do niedawna jeszcze najniebezpieczniejszym mieście świata. Porozmawiamy też o tym, czy podróżowanie z drugą osobą to rzeczywiście jeden wielki kompromis i wyrzeczenia czy nie przedstawia się całość aż tak źle. Wspólnie zastanowimy się też nad tym, na co zwracać uwagę przy wyborze partnera na naszą wyprawę i czy osoba przypadkowa jest lepsza niż znajomy lub przyjaciel

17:30 – 17:50 Dorota i Rota…Vicentina – pieszo po portugalskich tłuczonkach. Dorota Lesiak

Dwa tygodnie sama w wymarzonej Portugalii. Lot do Lizbony, kilka dni na sprawdzenie czy to, co opowiada Marcin Kydryński w Sieście w Trójce się zgadza, potem autobus do Sagres (na południe), a stamtąd szlakiem Rota Vicentina wzdłuż wybrzeża oceanu na północ, do Vila Nova De Milfontes– pieszo lub autostopem. W sumie przeszłamok. 90 km, przejechała 53 km. Cały szlak, a właściwie jego rybacka wersja liczy 120 km. Ta historyczna, prowadząca w głąb lądu – 230 km. Ale nie o liczby tu idzie. Dorota nie będzie opowiadała o Lizbonie, tylko o szlaku. Co sobie powiedzieć, kiedy nogi się uginają ze strachu? Jak wejść na drabinę z dwoma plecakami? Nie chce opowiadać o Portugalii wielkich zdobywców, Lizbony, Alfamy, Fado, Marizy, o kościołach, placach i innych zabytkach. Chce nam opowiedzieć o tym, po co się jedzie na koniec starego świata, po co oglądać i rozmawiać z oceanem. Będzie to opowieść o tym, że nie jesteśmy w stanie wymyślić nic ponadto, co jesteśmy w stanie zrobić. Do tego służą marzenia. Będzie to też opowieść o dziewczynie, która dopuściła siebie do głosu, przestała się bać i nauczyła się kręcić korbą w drugą stronę. Może nie zrobi wrażenia, ale może zainspirować.

17:55 – 18:15 Córki Gór Niebiańskich- przez Kirgistan pieszo, konno i z kumysem. Agnieszka Muzińska

Kirgiski świat jest zdominowany przez mężczyzn. To kraj, w którym dobrze mieć córkę, choć niełatwo tu być kobietą. Państwo wprawdzie zabrania porwań dziewcząt w celach matrymonialnych, jednak zdarzają się one na porządku dziennym. Mimo to przyszły mąż, nawet jeśli jest porywaczem, zobowiązany jest do zapłacenia „kałymu” za żonę. Kobiety zza granicy mają więcej praw i swobody, ale czy na pewno są traktowane bardziej „równo”, gdy nie znajdują się pod opieką mężczyzny? Opowieść o wędrówce przez Góry Niebiańskie z perspektywy kobiety- pieszo, konno i z pijałką kumysu w dłoni.

18:20 – 18:40 Egzotyczne Bieszczad. Magdalena Sobczak

To była jej druga, samotna, autostopowa podróż, a okazała się egzotyczną wyprawą na krańce Polski, jakiej jeszcze nie znała. Niewielu osobom powiedziała o człowieku, którego poznałam w Bieszczadach. Miała wrażenie, że nie każdy jest gotów słyszeć historie chłopaka, który chodzi boso i żyje głównie ze zbierania jagód i grzybów. Nie każdy był w stanie pojąć, że można rzucić wszystko i osiąść na kilka dobrych wiosen w małej góralskiej wiosce by żyć w zgodzie z naturą. Historia, którą Magdalena chce wam opowiedzieć nie tyczy się jednego mężczyzny, ale wielu innych osób, które poznała w Wetlinie podczas ponad 10 dni mojej wędrówki. Bieszczady stały się dla niej nie tylko symbolem wolności, ale pozwoliły poczuć w jakim kierunku chce zmierzać.

18:45 – 19:05 Austria śladami Mozarta, Kamila Wieczorek

Mozartem interesuję się od bardzo dawna i w końcu, dzięki ciekawym zbiegom okoliczności, w lipcu 2015 r. udało mi się wybrać w podróż po Austrii jego śladami. Był to samodzielnie zaplanowany, zorganizowany i zrealizowany wyjazd, który trwał łącznie 6 dni (4 dni zwiedzania + 2 dni poświęcone na przejazdy nocne). Po przyjeździe do Wiednia wczesnym rankiem, udałam się do oddalonego o ok. 30 km Baden bei Wien, w którym można znaleźć wiele śladów kompozytora. W południe powróciłam do stolicy Austrii, by odkrywać piękno cesarskiego miasta i podążać śladami Mozarta. Drugiego dnia po południu wyjechałam do Salzburga i cały trzeci dzień poświęciłam na to czarujące miasto, w którym urodził się geniusz. Czwartego dnia wybrałam się do położonego nieopodal St. Gilgen. W ciągu czterech dni odwiedziłam cztery Mozartowskie miasta i zwiedziłam cztery Mozartowskie muzea (z sześciu istniejących w ogóle). Spędziłam ok. 30 godz. w autobusach i ok. 6 godz. w pociągach pokonując tymi środkami transportu ok. 2500 km. Jaką trasę pokonałam pieszo? Nie liczyłam, ale sądząc po ówczesnym bólu łydek i/lub stóp, który pojawiał się prędzej czy później każdego dnia, wiele 😉

19:10 – 19:30 Czasem nie trzeba na koniec świata, czyli Polska z perspektywy siodełka! Aga Zakonek

Co zrobić, kiedy swoje podróżnicze plany musisz ograniczyć do zaledwie 20 dni urlopu? Oczywiście możesz wykupić wczasy All Inclusive i wygrzewać się na jednej ze znanych plaż, popijając drinki z palemką. Ale kiedy ostatnie 5 lat wakacji spędziłeś w starym busie podróżując przez najróżniejsze zakątki naszego globu to wiesz, że to zupełnie nie w Twoim stylu. Chcesz zdecydowanie więcej. I to jest właśnie ten moment, kiedy postanawiasz spełnić marzenie, o którego istnieniu długo nie zdawałeś sobie sprawy. Pożyczasz rower od młodszej siostry, znajdujesz najlepszego kompana na świecie, kupujesz najpotrzebniejsze rzeczy, pakujesz mapy i z ogromnym zapałem jedziesz przed siebie. Tym razem nie jest to ani inny kontynent, ani nawet inne europejskie kraje. Tym razem po prostu stawiasz na Polskę!  Po 17 dniach jazdy z północy na południe na Twoim liczniku pojawia się magiczna liczba 1800 km, podczas przemierzania których z perspektywy siodełka podziwiałeś swój piękny kraj, poznawałeś samych dobrych ludzi i zacząłeś doceniać to, co masz na wyciągnięcie ręki. Udaje Ci się przełamać kilka barier, zyskać nowe doświadczenia i znowu wiesz, że „chcieć, znaczy móc”!

NIEDZIELA 23.04.2017

Dzień inspirujących opowieści i spotkań w Europejskim Centrum Solidarności

Europejskiego Centrum Solidarności. Pl. Solidarności 1, Gdańsk   MAPA >

Sala seminaryjna nr 5 (3 piętro)

10:00-11:15 Indonezja -kraj różnorodności. Warsztaty dla dzieci z Anką Jaklewicz

Indonezja to kraj złożony z ponad siedemnastu tysięcy wysp, zamieszkałych przez trzysta grup etnicznych i wiele endemicznych gatunków zwierząt.

Warsztaty ‘Indonezja – kraj różnorodności’ to podróż po rejonach zamieszkałych przez kilka różnych grup etnicznych. Odwiedzimy między innymi wioski na morzu zamieszkałe przez Bajo nazywanych czasem morskimi cyganami. Poznamy także Toradżów – górali z wyspy Celebes, których domy przypominają rogi bawołów. W części praktycznej wykonamy i udekorujemy elementy ludowych strojów mieszkańców Tana Toradża.

AUDYTORIUM (parter) 

DZIEŃ INSPIRUJĄCYCH PRELEKCJI i spotkań

BLOK I Różnymi środkami transportu (10:00 – 11:55)

Dzienniki motocyklowe, czyli jak corpo girl zdobywa Azję. Sylwia Mikołajczak

Opowiem o swoich motocyklowych podróżach, jak bez wcześniejszych rezerwacji i większych planów odnaleźć się w drodze. 

Norwegia, rower i rowerzystka. Joanna Raftopulos

Zapraszam na opowieści z mojego samotnego, rowerowego wyjazdu do Norwegii. Trasa prowadziła z Przylądka Północnego (Nordkapp) na południe, do Oslo. Wyprawa zajęła mi 4 tygodnie i jak na jeden z najbogatszych krajów w Europie, była bardzo niskobudżetowa. Opowiem Wam między innymi: Dlaczego pojechałam sama i jakie przygody czekały na samotną rowerzystkę? Jak dbać o higienę w podróży kiedy ciągle jest zimno i pada? Co zabrać ze sobą, żeby nie zbankrutować w tak drogim kraju jak Norwegia? I przede wszystkim: dlaczego zakochałam się w Norwegii

Autostop po babsku. Azjatyckie przypadkiTamara Kanecka i Magda Bernat

3 tygodnie, 2 kraje, 2 dziewczyny i 3,5 tysiąca przejechanych kilometrów. A do tego oczywiście miliony przygód! Czasem absurdalnych, innym razem zabawnych, zawsze jednak zupełnie zaskakujących. Gdy Magda i Tamara zdecydowały się ruszyć we dwie do Tajlandii i Malezji, większość znajomych spoglądała na nie z niedowierzaniem: „A​​​​​​​​utostopem? Bez ustalonego planu?” I wreszcie: „Bez mężczyzny?!” Same też zastanawiały się czy to dobry pomysł. Jak tu jednak nie spróbować, skoro przygoda kusi? Na drogach jako dwie Europejki wzbudzały nie lada sensację. I póki nie opanowały dobrze sztuki pantomimy, zazwyczaj wiezione były w miejsca zupełnie dla nich losowe. Nie ma jednak tego złego… Pomagać chcieli wszyscy. Zapraszali na obiady, do domów, na wycieczki. I tym sposobem podróżniczki mieszkały przez chwilę w tajskiej wiosce zagubionej pośrodku dżungli, trafiły w towarzystwie Hindusów na buddyjską ceremonię, odwiedziły malezyjski szpital, spały na tyłach komisariatu policji oraz wiele, wiele więcej.

BLOK II  Wielkie-małe odkrycia (12:10 – 13:50)

Piąta płeć i inne tajemnice IndonezjiAnna Jaklewicz

Dziewięć miesięcy w samotnej podróży, tysiące pokonanych kilometrów, dziesiątki odwiedzonych wysp. Indonezyjska wyprawa Anny Jaklewicz zaprowadziła ją na odległe archipelagi i w rejony zamieszkałe przez grupy etniczne o unikatowych zwyczajach. Pokaz ‘Piąta płeć i inne tajemnice Indonezji’ pozwoli nam przyjrzeć się bliżej kilku z nich. Poznamy bissu – tzw. piątą płeć czyli androgenicznych szamanów z grupy etnicznej Bugis. Weźmiemy udział w ich rytualnym tańcu ze sztyletami i dorocznym święcie mappalili rozpoczynającym porę deszczową. U Toradżów, górali z Celebesu, przyjrzymy się niezwykłym pogrzebom organizowanym nawet kilka lat po śmierci, odwiedzimy targ bawołów, świętych zwierząt Toradżów żeby dowiedzieć się dlaczego wartość niektórych przekracza cenę nowego samochodu. Pokaz slajdów uzupełnią unikatowe materiały filmowe. Zobaczymy relację wideo z szamańskiego rytuału, któremu poddała się Ania Jaklewicz i dowiemy, jak indonezyjskie duchy pomagają swatać!

Zjednoczone Stany PopkulturyJoanna „Frota” Kurkowska i Magdalena Jędrzejewska

Opowiemy o tym dlaczego Stany są ostatnim miejscem, do którego powinien zawitać fan popkultury, rozwianych złudzeniach i wizytach w miejscach jak z horrorów. Dlaczego wszystkie nowe filmy oraz seriale są dla nas jednym wielkim rozczarowaniem, a cały świat totalnym kłamstwem. Dwa roadtripy po USA na zawsze zmieniły nasze spojrzenie na świat – nie pozwolimy jednak, aby to samo się przydarzyło Tobie!

KazachstanPodróż polskimi śladamiAna Matusevič

Chciałam zobaczyć kaniony i pustynie, tymczasem wylądowałam w stepie pośród podupadających wsi. Co wspólnego ma pełne morze i bezkres stepu? Skąd w Kazachstanie Polacy, czym żyją dzisiaj? Jakie opowieści snują osiemdziesięciolatki z północy kraju? Jakie niespodzianki przyniosła podróż polskimi śladami do największego kraju Azji Środkowej? Będzie to opowieść o poznawaniu drugiej strony medalu, tęsknocie, odkrywaniu swoich ograniczeń i podziwie do zaprawionych surowym klimatem ludzi.

BLOK III  Styl życia (14:05 – 16:20)

Czarno-białe podróżeAnita Demianowicz i Stasia Budzisz-Cysewska

O takim życiu,  jakie prowadzą marzy wielu ludzi. To w zasadzie nic dziwnego. Te wyobrażenia pozwoliły im kiedyś odejść z korporacyjnego gułagu i otworzyć nowe rozdziały. Zaczęło się nowe. Inne. Ciekawe. Inspirujące. Jakby ważniejsze… Jednak nie łatwe. Życie w podróży, w ruchu, w zasadzie na walizkach i poza domem ma całe mnóstwo plusów. Daje wiele dobrego – mamy nadzieję, że nie tylko nam. Na pewno byśmy go nie zamieniły na etat. Ale… zawsze jest jakieś “ale”.

Anita i Stasia pokażą życie „zawodowych” podróżniczej od tej niewidocznej strony. Nie od fejsbuka, który stanowi swego rodzaju PR, nie od prelekcji, podczas których (z reguły) opowiadamy o fajnych rzeczach, ale od kuchni. Tej podróżniczo-reporterskiej kuchni. O samotności. O tęsknocie. O ciężkich rozmowach, które musimy przetrawić. O braku stabilności – też finansowej. O hejterstwie. O ciągłych odpowiedziach na nurtujące (stale te same) ludzi pytania. I o powszechnym przekonaniu, że nasza praca to nie-praca, a nieustające wakacje.

To będzie prelekcja o cieniach podróżowania. O tej stronie, w którą z reguły nikt nie wierzy.

Kobieta w podróży może więcejKarola Kamińska i Gosia Mróz

To, czego nie widać, czyli dlaczego kobieta w podróży może więcej.Jak się podróżuje ze świadomością, że kryteria dla nas, kobiet zwiedzających świat, są zazwyczaj niekończącą się listą ‚tego wam nie wolno’? Ano inaczej, ale inaczej nie znaczy gorzej. Dlatego właśnie mimo, że czasem nie możemy wejść do pijalni herbaty albo meczetu, przyjąć oferty noclegu u kogoś w domu czy napić się wódki z żołnierzami, co roku pakujemy plecaki na kilka miesięcy, bo gdzieś po drodze okazało się, że wbrew powszechnej opinii dziewczyny czasem mogą więcej! W naszej prezentacji opowiemy o trzech sytuacjach, które spotkały nas w Armenii, Iranie i Tadżykistanie, które pokazują, że w podróży bycie dziewczyną częściej otwiera drzwi niż je zamyka, a także daje nam dostęp do świata niedostępnego dla męskiego oka.

Wyjechana babcia. Ewa Heppner

Opowie swoją historię o dojrzewaniu do spełniania marzeń. O radości podróżowania, a szczególnie samotnie z plecakiem i namiotem oraz o tym jak dobrze jej idzie na autostopie. No i o tym jak wspaniałym uczuciem jest pokonać własny strach

Jak nie zabić dziecka w podróży? Historie jednej znajomości. Monika Kulesza z córką Sarą

Monika z Sarą napisały w zgłoszeniu: „Czy nadajemy się na Trampki ? Bardzo w to wierzymy! W dobie podróżników ocenianych poprzez pryzmat swoich wyczynów warto pokazać, że nie tylko dalekie czy niebezpieczne podróże są godne uwagi. Staram się wspierać inne kobiety, jestem samotną mamą i udowadniam, że każdy może osiągnąć swój cel jeśli w to mocno uwierzy, a także, paradoksalnie, jeśli wierzą w niego inni… Prezentacja to swoista biografia wspomnień z różnych zakątków świata.” Bardzo jest nam bliska taka postawa.

BLOK IV  Żywioły (16:35 – 18:15)

Góra nie jest kobietą? Kobiety na wyprawach wysokogórskich. Ola Dzik

Prezentacja jest przeglądem wspomnień z wybranych wypraw wysokogórskich autorki. Tych wypraw, w których oprócz niej samej brały udział jeszcze inne kobiety. Będzie więc o działalności samodzielnych kobiecych zespołów wspinaczkowych, a także o wieloosobowych ekspedycjach, w których kobiety stanowiły istotną część ekipy. Od Piku Lenina w roku 2006, poprzez Chan Tengri i próbę zdobycia Piku Pobiedy w 2009, Gaszerbrum II w 2011, aż po próbę wejścia na Nanga Parbat w 2013 r.

Dziewczyny na pokład – szpilki na Islandii. Dobrochna Nowak

Lot na Islandię trwa 6,5 godziny. Prosto z Warszawy. Ale Brożka i Kaczka (Kaśka Sałaban) wybrały inną drogę. Spędziły 56 dni na 6-metrowym jachcie typu Maxus 22. W trakcie rejsu praktycznie się nie widywały, zmieniając się za sterem co 4 godziny. Po drodze zmagały się z mgłą, zimnem, sztormami oraz najgorszym dla żeglarza – okresami bez wiatru, gdy musiały wiosłować, by dopłynąć do celu. Kiedy w końcu do niego dotarły, na zwiedzanie Islandii zostały im ledwie 4 dni. Czasu starczyło na wycieczkę stopem na lodowiec, kąpiel w gorących źródłach, wyrwanie zęba i imieniny Pani Joli. Wróciły do Polski o kilka kilo lżejsze i z pełnym przekonaniem, że dziewczynom jest lepiej! A na Islandię kiedyś wrócą, ale… samolotem.

Twarze Tajfunu. O poszukiwaniu szczęścia na FilipinachMeg Małgorzata Szumska

Twarze Tajfunu to przewrotna opowieść o byciu szczęśliwym pomimo wszystko. To opowieść o miłości do życia w wykonaniu Filipińczyków. Opowieść o voo-doo i czarnej magii, więzieniu, narkotykach, bezimiennych niemowlakach, fieście i zabawie i modlitwie. To opowieść która wzruszy, rozbawi, z pewnością nie zostawi Cię obojętnym.

18.15 – 19.00 zakończenie festiwalu i rozdanie nagród dla publiczności

 

 

ZESPÓŁ TRAMPek, czyli kto za tym stoi?

SPIRITUS MOVENS

Anita Demianowicz

Autorka pomysłu na TRAMPki. Długo szukała własnej drogi. Od 2012 roku, kiedy zaczęła podążać drogą swoich marzeń, wydaje się, że jest w końcu na tej właściwej. Wyjechała po raz pierwszy sama, na pięć miesięcy do Ameryki Środkowej, co uświadomiło jej, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych i że marzenia zawsze się spełniają, trzeba tylko chcieć. Od tamtej chwili ciągle jest w drodze, realizując nietypowy scenariusz, w którym to Penelopa podróżuje, a Odyseusz czeka na nią w domu. Pracuje jako fotograf/dziennikarz – freelancer. Współpracuje z najważniejszymi magazynami podróżniczymi w Polsce (Podróże, Poznaj Świat), pisze teksty podróżnicze. Prowadzi bloga o podróżach B*Anita, za który otrzymała wyróżnienie specjalne w konkursie Blog Roku 2012 oraz Nagrodę Czytelników Blog Forum Award 2015. Nagrodzona nagrodą Rowertouru 2014 w Kategorii Polska. Nominowana do TRAVELERA 2017. Zaprasza do wspólnych wyjazdów organizowanych przez jej biuro podróży Aventure.pl , które założyła wraz z fotografem Pawłem Pardałą. Anita i Paweł organizują wyjazdy kobiece (w duchu TRAMPek), wyprawy fotograficzne i trampingowe.

WULKAN POMYSŁÓW

Ana Matusevic

Wilnianka z pochodzenia, gdynianka z wyboru. Dołączyła do zespołu pod koniec 2015 roku zasypując nas fajnymi pomysłami. Absolwentka filologii rosyjskiej, fotografka z zamiłowania, zawodowo organizatorka wydarzeń literackich w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. W przeszłości współpracowniczka organizacji pozarządowych, w tym koordynatorka Wolontariatu Europejskiego i projektów skierowanych do młodzieży z krajów byłego ZSRR w Centrum Współpracy Gdyni, wolontariuszka w organizacji pozarządowej w Grecji. Pisze bloga JakMalowany.pl, gdzie z potrzeby dzielenia się z innymi swoimi przeżyciami poznawania świata publikuje zdjęcia i teksty, nie tylko z podróży.

NIESPOŻYTA ENERGIA

Tamara Kanecka

Lubi trzymać dziesięć srok za ogon na raz, dlatego zdecydowała się dołączyć do zespołu TRAMPek. Z TRAMPkami po drodze jej również dlatego, że w wieku 19 lat pojechała sama do Gruzji. Z zawodu inżynier geodezji, aktualnie na etacie w branży lotniczej. Życiowo – podróżniczka, najchętniej chciałaby zobaczyć cały świat oraz poznać jak najwięcej jego mieszkańców. Do tej pory odwiedziła 40 krajów. Najbardziej zakochana jest w Azji. Od 5 lat zapalona motocyklistka. Swoich sił próbuje również we wspinaczce skałkowej i wysokogórskiej, do tej pory zdobywając kilka 4 i 5-cio tysięczników. Jak najczęściej stara się być w górach. Jak nie ma akurat na paliwo, to przemierza świat ulubionym przez nią sposobem podróżowania – autostopem. Członkini turystycznego klubu akademickiego AKK GDAKK oraz Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”.

SZCZYPTA SZALEŃSTWA i GALAKTYKA DOBREGO HUMORU

 

Stasia Budzisz-Cysewska

Dziennikarka i doktorantka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim. Miłośniczka rosyjskiego i wszystkiego co z Rosją związane. Zawodowo, naukowo i hobbystycznie zajmuje się Kaukazem. 
Z Trampkami duchem związana od początku ich istnienia, a fizycznie od II edycji. Z reguły podróżuje sama, choć zdarza się i w towarzystwie. Jeszcze nie zdecydowała, kim będzie jak dorośnie.

PROGRAM IV EDYCJI TRAMPek, GDAŃSK 2017

Czwarta edycja festiwalu TRAMPki – Spotkania Podróżujących Kobiet odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2017 r. w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy nie tylko kobiety!

21 kwietnia (piątek)

Oficjalny „bifor” w Klubogalerii Bunkier: spotkania, wernisaż, rozmowy.

22 kwietnia (sobota)

Dzień warsztatowy oraz Hyde park  w Europejskim Centrum Solidarności.

23 kwietnia (niedziela)

Dzień prelekcji i rozmów w Europejskim Centrum Solidarności.

Pobierz program skrócony w pdf: TRAMPki 2017 program skrócony

Pobierz program szczegółowy w pdf: TRAMPki 2017 Program szczegółowy

Wkrótce podamy więcej informacji gdzie i jak będzie można nabyć bilety. Śledźcie naszą stronę i fanpage na Facebook’u

PIĄTEK 21.04.2017

Klubogaleria BUNKIER ul. Olejarna 3, Gdańsk  MAPA >

17.00-18.00 ,,Speechless in Japan”. Pokaz filmu (polskie napisy) i spotkanie z Weroniką Mliczewską, jego autorką.

18.00-19.00 Cztery strony świata – Kobiety, opowiada Agnieszka Siejka.

19.00-20.30 Wernisaż wystawy fotograficznej „Kobiety świata” i warsztaty z parzenia herbaty prowadzone przez Agnieszkę Siejkę.

20.30 TRAMPki Before party

SOBOTA 22.04.2017

Czeka nas przygoda poznawania Gdańska poza utartym szlakiem oraz warsztaty i pierwsze opowieści z podróży. Zarówno na wycieczki, jak i warsztaty, wymagana jest rejestracja/zakup biletu.

10:30 Gdańsk z perspektywy wody. Spływ kajakowy (liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja)  info o organizatorze/sponsorze

 

11:00 Spacer z Metropolitanką. (liczba miejsc graniczona, wymagana rejestracja) – info o prowadzących. Spotkanie przy wejściu do ECS.

Europejskiego Centrum Solidarności (SALE SEMINARYJNE, 3 piętro). Pl. Solidarności 1, Gdańsk   MAPA >

Sala nr 4

9.00-12.00 Warsztat pisania o podróżach, Maria Kula

12.15-13.45 Crowdfunding. Jak zacząć? Ana Matusevič

14.00-15.30 Bezpieczeństwo w górach, Wiesław Madejczyk

15.45-17.15 Warsztaty z Instagramem, Marysia Maciocha

17.30-19.00 Kopniak w duszę, czyli jak uleczyć się w drodze i ruchu, Iśka Marchwica

Sala nr 5

9.00-12.00 Warsztaty filmowe, Weronika Mliczewska

12.15-15.15 Warsztaty fotograficzne, Natalia Górka

15.30-16.30 Zdrowie w tropiku, Agnieszka Wroczyńska

16.40-19.30 Hyde Park, czyli krótko i na temat

 • 16:40 – 17:00 Malwina Krajewska, Nauka w podróży, czyli przyjemne z pożytecznym
 • 17:05 – 17:25 Alicja Kubiak, Do czego potrzebny jest facet w podróży?
 • 17:30 – 17:50 Dorota Lesiak, Dorota i Rota…Vicentina – pieszo po portugalskich tłuczonkach
 • 17:55 – 18:15 Agnieszka Muzińska Córki Gór Niebiańskich- przez Kirgistan pieszo, konno i z kumysem
 • 18:20 – 18:40 Magdalena Sobczak, Egzotyczne Bieszczady
 • 18: 45 – 19:05 Kamila Wieczorek, Austria śladami Mozarta
 • 19:10 – 19:30 Aga Zakonek, Czasem nie trzeba na koniec świata, czyli Polska z perspektywy siodełka!

NIEDZIELA 23.04.2017

Europejskiego Centrum Solidarności. Pl. Solidarności 1, Gdańsk   MAPA >

Sala seminaryjna nr 5 (3 piętro)

10.00-11.00 Indonezja -kraj różnorodności. Warsztaty  dla dzieci z Anką Jaklewicz

AUDYTORIUM (parter) 

DZIEŃ INSPIRUJĄCYCH PRELEKCJI i spotkań

BLOK I (10:00 – 11:55)

Różnymi środkami transportu

Dzienniki motocyklowe, czyli jak corpo girl zdobywa Azję, Sylwia Mikołajczak

Norwegia, rower i rowerzystka, Joanna Raftopulos

Autostop po babsku. Azjatyckie przypadki, Tamara Kanecka i Magda Bernat

BLOK II (12:10 – 13:50)

Wielkie-małe odkrycia

Piąta płeć i inne tajemnice Indonezji, Anna Jaklewicz

Zjednoczone Stany Popkultury, Joanna „Frota” Kurkowska i Magdalena Jędrzejewska

Kazachstan. Podróż polskimi śladami, Ana Matusevič

BLOK III (14:05 – 16:20)

Styl życia

Czarno-białe podróże, Anita Demianowicz i Stasia Budzisz-Cysewska

Kobieta w podróży może więcej, Karola Kamińska i Gosia Mróz

Wyjechana babcia, Ewa Heppner

Historie jednej znajomości, Monika Kulesza z córką Sarą

BLOK IV (16:35 – 18:15)

Żywioły

Góra nie jest kobietą? Kobiety na wyprawach wysokogórskich, Ola Dzik

Dziewczyny na pokład – szpilki na Islandii, Dobrochna Nowak

Twarze Tajfunu. O poszukiwaniu szczęścia na Filipinach, Meg Małgorzata Szumska

18.15 – 19.00 zakończenie festiwalu i rozdanie nagród dla publiczności